Dags att söka bidrag eller stipendier

UTDELNING UR GUNNAR ANDERSSONS GÅVA

Bidrag eller stipendier kan sökas av föreningar, organisationer eller privatpersoner. För privatpersoner gäller att vederbörande är bosatt inom Bellö socken. Ändamålet med bidraget, projektet eller stipendiet är att det skall främja utvecklingen eller kulturen i Bellö. Bidraget får inte strida mot Svenska kyrkans trosuppfattning, svensk lag, vedertagen etik eller moral.

Ansökan om bidrag eller stipendium med uppgift om sökt belopp och skriftlig motivering skall senast den 30 november 2018 vara inlämnad till

Ingatorp – Bellö församling, Storgatan 18 F, 570 31 Ingatorp

e-post: hasselbyingatorp.forsamlingar@ svenskakyrkan.se

Reglerna för hur Gunnar Anderssons gåva skall disponerad kan rekvireras från pastorsexpeditionen i Ingatorp, tfn 0381-66 24 30.